zpět na hlavní stránku

Horizont událostí / Event HorizonKamila Ženatá


Kurátorka projektu Caroline Krzyszton

Venuše ve Švehlovce 4.—15. ledna 2016

Východiskem pro vznik celé vizuálně-konceptuální trilogie je existence skupiny žen různého věku a sociálního postavení, které v průběhu tří let pracují v sebepoznávacím procesu v ateliéru Kamily Ženaté a zabývají se individuální a sociální pamětí, vztahovými situacemi, nevědomým nastavením k životu a hodnotám. Zkoumají a zakoušejí strach z blízkosti, nemožnost svobodné komunikace a směřují tak k dosažení vnitřní nezávislosti.
Celý projekt je svědectvím postupně se odvíjejícího procesu, což z něj činí unikátní událost, jež odkrývá skrytá, nevědomá, a o to záludnější území lidské psychiky. Výsledkem celé spolupráce je záznam proměny prostřednictvím autentických zpráv, které jsou vysílány z uzavřeného chráněného území do veřejného prostoru.
Během tříletého procesu sledujeme vnitřní proměnu žen, jež se stávají uvědomělejšími a svobodnějšími a chápou „vzájemnost“ jako vyšší formu prožitku lidské existence.

Druhá část Horizontu událostí se zastavuje ve fázi bezmoci.
V prostoru se střetávají představy, očekávání, emoce a touhy skupiny žen. Vytvářejí společné pole siločar a energií, které však nelze vnímat jako cesty k pochopení a souhlasu. Paradoxně se stávají nitěmi pavučiny, jíž jsou ženy obmotávány a znehybňovány. Nemožnost pohybu a nemožnost domluvy. Hlasy, které nikdo neslyší. Kdo touží po blízkosti? Kdo je sám? Kdo je závislý na své nezávislosti? Kdo se bojí zranění, a sám přitom rány rozdává? Otázky, na které nikdo neodpovídá.

Doba a místa konání projektu:

Projekt je rozdělen do tří částí v rozmezí 2014—2017

2015 — Karlin Studios
2016 — Venuše ve Švehlovce
2017 — Centrum současného umění DOX
V experimentální skupině pracovaly ženy: Věra Bartůšková, Lenka Čechová, Nelly Dvořáčková, Helena Gaudeková, Dagmar Goldmannová, Lenka Lagronová, Andrea Lexová, Jana Lokajová, Zuzana Šlachtová, Eva Tomanová

Souběžně s vizuální částí projektu se odehrává část dramatická — divadelní hra Horizont událostí, jejíž scénář píše přední česká dramatička Lenka Lagronová.
Hra, kterou inscenuje divadlo Letí v režii Martiny Schlegelové, je postupně uváděna v jednotlivých výstavních prostorách.
První dějství bylo uvedeno ve sklepních prostorách galerie Karlin Studios
16. června 2015.
První a druhé dějství bude inscenováno ve Venuši ve Švehlovce 11. ledna 2016.
Celá hra (všechna tři dějství) se premiérově uvede v prostorách Centra současného umění DOX v Praze v roce 2017.

Horizont událostí / Event HorizonKamila Ženatá


Project Curator: Caroline Krzyszton

Venuše ve Švehlovce Theatre, January 4th to 15th, 2016


The basis for the emergence of this visually-conceptual trilogy is the existence of a group of women of different ages and social status who for the duration of three years work on a self-reflecting process in Kamila Ženata’s studio. Here they deal with individual and social memory, relationship situations, unconscious setting towards life and values. They examine and experience the fear of closeness and the impossibly of free communication, finally aiming at attaining inner independence.
The whole project presents a testimony to this gradually unfolding process which makes it a unique event, uncovering the hidden, unconscious and therefore all the more insidious spheres of the human psyche. As a result of this cooperation a record of the transformation is formed via authentic messages which are being sent from the enclosed protected environment of the group into the public space. During the three years’ process we can follow the inner transformation of these women who gradually become more conscious and liberated, and they begin to understand “mutuality” as a higher form of experiencing the human existence.
The second part of Event Horizon concentrates on the phase of helplessness.
In this given space, the ideas, expectations, emotions and desires of a group of women collide. These co-create a shared field of force lines and energies which, however, cannot be understood as ways towards approval and consent. Paradoxically, they turn into spider-web threads, binding up and immobilising the women. An impossibility of movement, and impossibility of agreement. Voices nobody hears. Who desires closeness? Who is alone? Who is dependent on their independence? Who is afraid of getting hurt, while actively hurting others? Questions nobody answers.


Project times and venues:

The project is divided into three parts in between the years 2014—2017

2015 — Karlin Studios
2016 — Venuše ve Švehlovce Theatre
2017 — Centrum současného umění DOX / DOX Contemporary Art Centre


Parallel to the visual part of the project is its dramatic counterpart — the theatre play Event Horizon, its script written by a leading Czech dramatic author Lenka Lagronová.
This play, staged by the Letí Theatre and directed by Martina Schlegelová, is shown successively in each of the exhibition spaces.
The first act was shown in the basement area of the Karlin Studios Gallery on June 16th 2015.
Both the first and the second act will be shown in the Venuše ve Švehlovce Theatre on January 11th 2016. The complete play (all three parts) will be premiered in the DOX Contemporary Art Centre in Prague in 2017.

doprovodné programy / accompanying programs:
5. ledna 18.00 / January 5th 6pm — Natálie Hošková — hudební performance / music performance
6. ledna 18.00 / January 6th 6pm — komentovaná prohlídka / guided tour
7. ledna 18.00 / January 7th 6pm — velká skupina* / large group* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
8. ledna 18.00 / January 8th 6pm — Hana Polanská Turečková — pohybová performance / dance performance
9. ledna 18.00 / January 9th 6pm — Jana Orlová — textová performance / text performance
10. ledna 18.00 / January 10th 6pm — velká skupina* / large group* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
11. ledna 20.00 / January 11h 8pm — Horizont událostí / Event Horizon— Lenka Lagronová, Divadlo Letí
12. ledna 18.00 / January 12th 6pm — Natálie Hošková — hudební performance / music performance
13. ledna 18.00 / January 13th 6pm — Hana Polanská Turečková — pohybová performance / dance performance
14. ledna 18.00 / January 14th 6pm — velká skupina* / large group* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová
15. ledna18.00 / January 15th 6pm — derniéra / closing night

* Velká skupina svým uspořádáním a charakterem podněcuje volnou výměnu myšlenek, pocitů a fantazií, které sdílejí účastníci skupiny v daném, časově ohraničeném setkání.
* The arrangement and character of a large group stimulates its participants to freely exchange ideas, feelings and fantasies shared by them within the borders given in the time-frame of the encounter.


dokumenty 2015

dokumenty 2015

dokumenty 2015

dokumenty 2015Horizont událostí / Event Horizon

Horizont událostí, první část: 21. května–19. července 2015, otevřeno: st–ne 12–18 hod., Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 8.

Kurátorka projektu: Caroline Krzyszton


Ve skupině pracovaly ženy: Lenka Čechová, Nelly Dvořáčková, Helena Gaudeková, Lenka Lagronová, Andrea Lexová, Jana Lokajová, Zuzana Šlachtová, Eva Tomanová 


Nebývá zvykem, že „terapeut“ oslovuje a vyzývá své „klienty“ k nadstandartní spolupráci nad rámec terapie. Pokud je terapeutka i zároveň vizuální umělkyně nabízí se v tomto spojení pobídka k procesu, který odkrývá intimní, skrytá, nevědomá a tím významná území lidské psychiky. Výsledkem této spolupráce je záznam proměny, autentické svědectví, které vyšlo z uzavřeného „chráněného“ území do veřejného prostoru. Kamila Ženatá paralelně vedle své umělecké tvorby pracuje dvacet let se skupinami, kterým poskytuje prostor svého ateliéru. 

V roce 2013 realizovala Kamila Ženatá projekt Ženský dvůr v Malé pevnosti Terezín a v Centru pro současné umění DOX v Praze. Tématem této dvojvýstavy byla paměť, rod, ženy, jejich osud, emoce, sny, ale také transgenerační trauma, předávané, zatuhlé prádlo... V dalším plánu této ženské linie je navázat současností.
Kamila Ženatá sestavila experimentální skupinu 8 žen, které před několika měsíci začaly pracovat v jejím ateliéru v Karlin Studios.
Ženy jsou kreativní, pracují s velkou schopností nahlížet do svých životních příběhů. Ve vzniklém skupinovém procesu dokumentují, popisují, hledají, provazují sny a imaginace s realitou života, pokouší se definovat „bod zlomu“, okamžik, kdy se jejich životy proměnily.
Zabývají se hledáním identity, otevřením ženského světa, pochopení smyslu jejich života. Ženy jsou různého věku, sociálního postavení, žijí v různých částech České republiky ale i v zahraničí. Pracují se svými zážitky, vzpomínkami, emocemi, s postřehy, reflexí, sny, asociacemi, kontexty s vlastním životním příběhem atp. Tyto zkušenosti, ale i další aspekty, včetně imaginací a rozhovorů, jsou podkladem pro vytvoření této výstavy.


Projekt Horizont událostí se uskuteční ve třech částech po dobu tří let. (Praha – Karlin Studios, 2015, Brno – Dům umění, 2016, Praha – 2017) Rovněž i divadelní hra – Lenky Lagronové – bude mít tři dějství, divadelní zpracování bude paralelně doprovázet výtvarnou část. První scénické čtení se odehraje v Karlin Studios 16. června 2015 v provedení divadla Letí, v režii Martiny Schlegelové. Tak, jako se terapeutická skupina odehrává v reálném čase po dobu tří let, tak i celý projekt obsadí stejný časový prostor. K druhé, výtvarné části Horizontu událostí přibyde druhé dějství divadelní hry. Horizont událostí bude dovršen ve třetím dějství a třetí výstavou. Stejným způsobem se bude rozšiřovat i katalog. V instalaci by měly být použity předměty, texty, sny, imaginace, videa... atd. 

„Věřím tomu, že paralelní procesy fungují, vědomá energie a síla imaginace je tvořivá potence se schopností působit, mít vliv, proměnit... Jestliže svět, v které žijeme potřebuje procitnout, mohl by i toto být jeden krok tímto směrem.“ Kamila Ženatá 

dokumenty 2015 dokumenty 2015
dokumenty 2015 dokumenty 2015
dokumenty 2015 dokumenty 2015
dokumenty 2015 dokumenty 2015
dokumenty 2015 dokumenty 201514 S

Výstava Čtrnáct S začíná

Nevšední výstavní projekt Čtrnáct S vznikl ve spolupráci Centra současného umění DOX a občanského sdružení Schrödingerova kočka s Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze a Českými centry. Čtrnáct umělců zde prezentuje čtrnáct témat ovlivňujících lidské vztahy, rodiny, společenství a systémy, která jsou formálně spojeny písmenem S. Výstava probíhá od 23. května do 16. srpna 2009.

čtrnáct S / fourteen S
smutek / sorrow samota / solitude sex / sex superego / superego soustředění / concentration sen /dream střed / centre spojení / connection stín /shado strach / fear setkání / meet skrýš / shelter souvislosti / context smrt / death

Výstavy se účastní Josef Bolf, Václav Buriánek, Jiří Černický, superego, Ivana Lomová, Michal Nesázal, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Viktor Pivovarov, František Skála, Pavel Tichoň, Libuše Vendlová, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá. Autoři reagují především na své vlastní intimní emocionální prožitky, které zpracovávají prostřednictvím obrazů, videí, fotografií, instalací i textů.

Výstava je pořádána u příležitosti významné události. V květnu totiž Praha hostí Mezinárodní konferenci skupinové sekce Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii. Název Bridging Identities vystihuje hlavní téma konference - hledání možností propojit či přemostit různorodé celky (profesní, klinické, etnické, sociální i mnohé jiné skupiny).


Čtrnáct umělců, představí čtrnáct témat, která jsou formálně spojena literou S. Proč právě Čtrnáct S vysvětluje Kamila Ženatá, jedna z kurátorek výstavy: „Je to zvláštní, ale mnoho českých slov, které začínají od písmene „S", se vztahuje k velmi důležitým tématům týkajících se našeho prožívání. Z toho velkého množství jsme s druhou kurátorkou výstavy Milenou Slavickou vybraly 14 slov. Téma identity, hledání kořenů, ztráta a znovunalezení smyslu života jsou v současném světě velmi aktuální. Paralelní světy, virtualita, odcizování a poničené osobní vztahy, nemožnost komunikace a pocity opuštěnosti jsou bolestí současnosti. Každý s autorů dostal „své" slovo od S. Nebylo to těžké rozhodování, neboť právě tvorba zastoupených umělců různých generací do určité míry je sama o sobě hodně blízko „jejich" S."

Společným dokumentem konference i výstavy je dvoudílný katalog/sborník. Katalog představí profily zúčastněných umělců, jejich texty a reprodukce děl. Sborník bude obsahovat materiály týkající se kongresu. Katalog/sborník je v českém a anglickém jazyce.

V rámci doprovodných programů Café DOX proběhne ve stejné době cyklus přednášek a prezentací na dvě témata: smysl psychoterapie a řeč nevědomí (sny, obrazy, imaginace...)

Zahajovací přednášku Mezinárodní konference skupinové psychoanalytické psychoterapie, která se bude konat 28. května a bude přístupná pro veřejnost, přednese známý britský skupinový analytik Earl Hopper.


Kontakty

Občanské sdružení Schrödingerova kočka/Schrödinger´s Cat, www.schrodingerovakocka.cz
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze, www.cspap.cz
Česká centra www.czechcentres.cz

Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Vojtěšská 8, 110 00 Praha 1
Tel: +420 224 930 927

Adresa Výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 Holešovice, CZ
www.doxprague.org
Otevírací hodiny
Po: 10 - 18h
Út: zavřeno
St - Pá: 11 - 19h
So - Ne: 10 - 18h

Kontakt - mediální servis:
2media.cz, s.r.o.
Terezie Kaslová
E: terezie@2media.cz
T: +420 603 551 372
www.2media.cz

Dokumentace z pracovni schůzky umělců v únoru 2009 v DOX:
Dokumentace z výstavy "čtrnáct S" 22.5. - 16.8. 2009 v DOX:

Ivana Lomová - Samota Kamila Ženatá - Sen Kamila Ženatá - Sen Petr Nikl - Stín Kateřina Závodová - Setkání Viktor Pivovarov - Střed

Dotek absolutna čili smrti v nedokončených prostorách Centra pro současné umění DOX

16. července 2009  10:16
Smutek, samota, sex, superego, soustředění, sen, střed, spojení, stín, strach, setkání, skrýš, souvislosti, smrt. Čtrnáct S. Těmito "tématy" se zabývají umělci vystavující v Centru pro současné umění DOX v pražských Holešovicích. "Už dlouho jsem nebyl účastníkem tak intenzivního setkání," píše Josef Chuchma. 
Výstava Čtrnáct S v pražském uměleckém centru DOX. František Skála: Triumf smrti, 2009.
foto: Kavárna

Výstava Čtrnáct S v pražském uměleckém centru DOX. František Skála: Triumf smrti, 2009.Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Dílo Ivany Lomové Tatínek; 2007.Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Dílo Ivany Lomové Tatínek; 2007.Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Dílo Ivany Lomové Pod dekou.Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Vlevo dílo Josefa Bolfa, vpravo Ivany Lomové.Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Viktor Pivovarov: Diplomat  (diptych).. Prohlédni fotky

Nejprve něco obecnějších slov. Vloni na podzim otevřené Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích se nachází v nesnadné fázi: svoji existenci nastartovalo v údobí ochabující ekonomiky, na níž je přitom do značné míry závislé, protože je financováno ze soukromých zdrojů. A investice do umění – a to jakýmkoliv způsobem, například formou podpory konkrétních výstav – je pro drtivou většinu investorů utahujících nyní kohoutky čímsi zbytným.

Ale i kdyby bývalo ekonomické tempo neochablo, DOX by musel ne-li o existenci, tedy minimálně o pozornost tvrdě usilovat. I v rámci hlavního města leží poněkud z ruky, neboť Holešovice prostě nejsou pražským centrem, stejně jako jím není Karlín.

O výstavě

Čtrnáct S.

Koncepce výstavy Milena Slavická a Kamila Ženatá.
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice; www.doxprague.org. Otevírací hodiny po: 10-18 hodin, út: zavřeno, st-pá: 11-19 hodin, so-ne: 10–18 hodin.

Katalog – vydaný nakladatelstvím Houdek - má 50 stran, náklad 500 výtisků a stojí 120 korun.

Ano, obě ty čtvrti ožily různými firmami a provozovnami, vyrostla v nich office centra, ale zajeďte si tam o víkendu – jsou to čtvrti polomrtvé. Snad jednou v budoucnu jimi budou korzovat lidé a vyhledávat zde kulturu a umění. Tato vize se naplňuje, jestli vůbec, zatím ve své nejranější, nejskromnější fázi. Stručněji a jinak: v tomto státě existuje opravdu jen nepočetná vrstva lidí, kteří "jezdí za výstavami", nepočítáme-li občasné vlny vyrazivší do Vídně třeba za van Goghem. Reálně vzato: ovšem ani do té Vídně Češi početněji nevyjedou, je-li tam instalováno současné umění, právě takové, na něž se specializuje i DOX.

Protože tedy poloha uměleckého centra DOX není vzhledem k dosavadním tuzemským diváckým zvyklostem ideální, musí tato instituce lovit umělce a díla pro domácí publikum atraktivní. Takovým úlovkem je nynější instalace Entropy Davida Černého. To především kvůli ní, nikoliv kvůli přehlídce děl skotského, světové proslulého Douglase Gordona se teď do centra DOX chodí.

Ale v současnosti se v něm koná ještě jedna expozice, v zatím nedokončené části areálu. Byla zahájena u příležitosti nedávné Mezinárodní konference skupinové psychoanalytické psychoterapie, ale velmi zdařile existuje i bez konference. Jde o projekt Čtrnáct S.

Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Vlevo dílo Josefa Bolfa, vpravo Ivany Lomové.

Dočasný tým, trvalý zážitek

Přesné definování tématu je nutnou, ne však dostačující podmínkou kolektivních nebo chcete-li kurátorských výstav současného umění. Definované téma často z instalace papírově trčí, ale není zhmotněno samotnými díly - a ta si pak v galerii existují svým samostatným životem.

Téma Čtrnáct S programově ladilo s tématem zmíněné konference, jímž bylo hledání propojení či přemostění různorodých celků (profesních, klinických, etnických, sociálních i jiných skupin). Kurátorky Milena Slavická a Kamila Ženatá chtěly takto propojit a přemostit tvorbu několika autorů (včetně Ženaté, která je i aktivní výtvarnicí). Pracovaly přitom s postřehem, že "mnoho českých slov, která začínají od písmene ‚s‘, se vztahuje k velmi důležitým tématům týkajících se našeho prožívání". Takových slov kurátorky vybraly čtrnáct: smutek – samota – sex – superego – soustředění – sen – střed – spojení – stín – strach – setkání – skrýš - souvislosti – smrt. Nechaly ta slova napsat na stěny členitých nedokončených prostor v centru DOX a ke každému tomu pojmu přiřadili určité dílo, respektive určitého autora či autorku. Vybíraly z různých generací: nejstarší z vystavujících, Viktor Pivovarov, je ročník 1937, nejmladší, Libuše Vendlová, ročník 1978.

Vystavující umělci

Josef Bolf, Václav Buriánek, Jiří Černický, Federico Díaz, Ivana Lomová, Michal Nesázal, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Viktor Pivovarov, František Skála, Pavel Tichoň, Libuše Vendlová, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá.

Propojovací síť je tedy na výstavě patrná, ale nebyla by nic platná, kdyby z děl samotných nesálal určitý pocit a kdyby ta díla, jakkoliv volně a různě, spolu nekomunikovala i bez onoho explicitního provázání. To se daří, ale co víc a především – kolekce Čtrnáct S se výtečně potkala s nedokončenými prostory v DOX, s jeho schodišti, chodbami, sály, sloupy; jako by tu nebyl ani začátek, ani konec.

Josef Bolf své zoufalé bytosti nakreslil – coby "ilustraci" slova smutek - v nadživotní velikosti na obrovskou stěnu u stoupající chodby. Ta ústí do (budoucího) sálu, kde František Skála instaloval do výšky několika metrů "naturalistickou" kostru na houpačce s vlajícím závojem (Triumf smrti) a obrovskou látkovou hlavu, která se v pravidelných intervalech vzdouvá a zase uvadá (Smrt smrťoucí). V těchto partiích asi jen úplný ignorant nepociťuje DOTEK výstavy a nezastupitelnost vjemu, které je výtvarné umění schopno divákovi poskytnout. Na sál navazují provizorní kóje s videi, fotografiemi a na přilehlých stěnách i s obrazy (Kateřina Závodová, Jiří Černický, Michal Nesázal). Tady jsou k vidění sice ne tak monumentální ataky jako u Bolfa a Skály, nicméně oslovující díla ano – například soubor Nesázalových drobných pláten Útočiště, fantaskních staveb a krajin, v nichž jejich obyvatelé přebývají, vytvářejí si svůj mikrokosmos, chrání se v nich před vnějším světem.

Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. František Skála: Triumf smrti, 2009.

Výstavu pořádají

Občanské sdružení Schrödingerova kočka/Schrödinger´s Cat, www.schrodingerovakocka.cz
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze, www.cspap.cz
Česká centra www.czechcentres.cz

Jemný, bílý, vypouklý objekt Petra Nikla Světelný stín se bezmála skrývá o podlaží níž – tak jako téměř "neviditelný" je ten stín, který objekt vrhá. Novou obrazovou razancí, malbou "bez dodatků" se vyznačují plátna Viktora Pivovarova, tělesná, erotická a minimalistická. Michal Pěchouček na svých třírozměrných plátnech s mladými muži držících knihu výtečně kombinuje kresbu s nášivkami a reálnými kusy pyžama. Jmenuje se to Sex, jmenovat by se to mohlo Sen. Sen se tady však jmenuje "psychokomora" Kamily Ženaté; do ní se návštěvník může uchýlit a sledovat projekci švankmajerovské ražby, poslouchat sugestivní snové vyprávění dívky a nechat se unášet barevnými proměnami "hororově" nasvěcovaného křišťálového lustru, který je v té komoře pověšen.

Výstava Čtrnáct S v pražském DOXu. Viktor Pivovarov: Diplomat  (diptych).

V silovém poli

Procházka nedokončenými částmi centra DOX je v tomto případě výpravou k sobě samému, protože výstava diváka vybízí ke konfrontaci. Důkazem toho, že kolekce funguje, je existence "silového pole" Čtrnácti S – přecházíte od díla k dílu a rozpoložení, do něhož jste se tu dostali, se vás drží, jednotlivá díla otevírají ve vaší mysli různé přihrádky, máte potřebu se k některým exponátům vrátit a nechat je k sobě a do sebe přijít ještě jednou. Zcela za sebe musím říct, že u tuzemských kolektivních výstav současného umění jsem už dlouho nebyl účastníkem tak intenzivního setkání.

Autor: